Historien om patriarklejr nr. 5 Sct. Knud I.O.O.F.

 

Tilblivelsen 

Den 30. juni 1878 institueredes Loge Nr. 1 Danmark, og der­med havde Odd-Fellow ordenen fået indpas i Danmark.

Det skulle hurtigt vise sig, at ordenen også her i landet kunne skaffe sig sikkert fodfæste og fremgang; idet der - før der var gået 10 år - var skabt ba­sis for oprettelse af hele 23 loger, hvoraf de 10 loger havde hjem­sted i København, og resten fordeltes jævnt over hele landet.

Der arbejdedes med uhyre interesse, og man udviste en næsten febrilsk iver for at få alle ordenens institutioner ind­ført.

At få egen Stor Loge opnåede man allerede i 1884, men forinden havde man i 1881 nået at få oprettet Lejr nr. l, Valdemar (stiftet den 1. juli) og  Rebekka Loge nr. l, Caroline Amalie (stiftet den 3. juli) og 2 år senere - i 1883 Canton nr. 1 (stiftet den 26. april), så nu havde man det hele, man manglede blot, at Stor Logen skulle opnå uafhængighed.

I 1885 oprettedes den første lejr i provinsen, Lejr nr. 4, Skjalm Hvide (stiftet den 19. oktober) i Århus, og dens fremkomst har vel nok gjort sit til, at man i Odense - hvor man allerede havde Loge nr. 5 Fyen (stiftet 5. juni 1882) - begyndte at virke for oprettelse af en fynsk lejr.

Der dannedes til formålet en lejrforening, men den blev ophævet igen på grund af manglende tilslutning. Det skulle imidlertid ikke vare længe, før en kreds af interesserede brødre igen begyndte at arbejde for oprettelsen af en lejr i Odense og det hedder herom i den gamle protokol:

Torsdag d. 24. August 1905 Aften Kl. 8.30 samledes føl­gende 5 brødre af Loge Nr. 5 Fyen i Logens Forværelse og rådsloge der, om det var formålstjenligt, at søge dannet en Forening af Ordensbrødre, med det Formål udi Fremti­den at danne en Lejr i Odense.

Brødrene var:

Distriktsdeputeret Storsire, Storepræsentant og Eks. mester C.F.V. Lund

Storrepræsentant og Eks.mester Jeppe Hansen

Eks. mester Marius Sørensen

Overmester L. P. Hansen

Broder Harald Busch

Man enedes hurtigt om at gribe an straks og vedtog at danne en Forening under Navn:

''Leier-Foreningen i Odense.''

Til Formand valgtes broder C. F. V. Lund og til Kasserer broder L.P. Hansen. Det vedtoges at anskaffe en Protokol i Hylster med Lås for.

14 dage senere, den 7. september, afholdtes foreningens første ordinære møde, og her overleverede patriark formand foreningen den sparekassebog, der havde tilhørt den tidlige­re forening. Noget større beløb var det ikke, man derved fik rådighed over, idet bogens pålydende inkl. renter kun var i alt 6 kr. 55 øre, men det førte til, at man på mødet vedtog - at dersom også den nye forening skulle opløses, da skulle dens kapital overgives Loge nr. 5 til opbevaring, så det stod til rådighed, hvis der senere blev gjort forsøg på at oprette en lejr i Odense.

Man havde i første omgang kun rettet henvendelse til de lejrbrødre, der boede i Odense, om at indtræde i foreningen, men Loge nr. 5 Fyen havde på dette tidspunkt kun 9 br., der var patriarker, og heraf havde endnu kun de 6 vist sagen interesse.

Man rettede derfor henvendelse til patr. i Svendborg, Ny­borg og Fredericia for at søge at interessere dem for opret­telsen af en lejr i Odense. (I Svendborg var der på den tid 14 patr., i Nyborg 3 og i Fredericia 1.) Resultatet svarede imidlertid ikke til forventningerne, idet den eneste, der meldte sig, var den enlige patr. i Fredericia, købmand W. Ebling, der var medlem af loge nr. 5 Fyen.

At man ikke var til sinds at lade sig slå ud af begyndelses­vanskeligheder, viser den vedtagelse, at foreningen ikke måt­te ophæves, så længe den havde mindst 3 medlemmer.

For at få medlemmerne til at komme til alle møderne ved­toges det at fastsætte en bøde på 50 øre pr. møde for ude­blivelse, en bestemmelse, der dog kun skulle gælde for de medlem­mer, der var bosiddende i Odense.

Ud over problemet tilgang af nye medlemmer har man næppe haft ret meget af interesse at beskæftige sig med på møderne. Rituelt arbejde havde man selvsagt ikke noget af, men for at markere, at det ikke var en almindelig forening, man blev medlem af, vedtog man, at hvert nyt medlem ved første fremmøde skulle modtages med en højtidelig tiltale, hvis ordlyd det overdroges patr. C.F. V. Lund at forfatte. Denne tiltale kom til at lyde således:

 

''Broder! Vi byder Dem velkommen i vor forening! Først

må det dog siges Dem, at lejrforeningen tilsigter en højere

udvikling af de principper, som vi lærer at kende i logen;

vi vil søge at fremme det broderlige sammenhold, uden

hvilket vort arbejde er betydningsløs; Egenkærlighed og

forfænge­lighed er bandlyst fra vore forsamlinger og i

vort arbejde for ordenens fremgang; og vel må vi kun søge

vor belønning i en god samvittigheds vidnesbyrd.

 

Lejren er Hjertet, hvis kraftige Slag

Blodstrømmen varm gjennem Årerne driver:

Lejren er dens, der som Motto på Flag

Tro, Haab og Kjærlighed skriver:                      J. Wistoft

 

I det håb, at De har åndelig styrke og en tilstrækkelig fast

karakter, så at De vil opfylde de pligter, som vi her frivilligt

påtager os, giver vi Dem et broderligt håndtryk som Vel­kommen!''

 

Ifølge lovene kunne også brødre, der endnu ikke var patriarker., men som ønskede at blive det, optages i foreningen mod at betale et indskud, der dækkede gebyrerne for erhvervelse af lejrgraderne; og i det 4. ordinære møde indmeldtes de første 2 brødre af denne kategori, nemlig br. Ex. Sekretær Sophus Mortensen og br. Inspektør L.K. Lauritzen, begge af loge nr. 5 Fyen.

Opmuntret af denne medlemsforøgelse udså man sig i det­te og de efterfølgende møder brødre, som man mente kunne tænke sig at blive lejrbrødre, og man aflagde dem så besøg for personlig at forelægge sagen.

Aktionen bragte dog skuffelser, men desto større var så til gengæld glæden, når anstrengelserne kronedes med held.

Trods alle vanskeligheder har man dog været så optimisti­ske at tro, at man nok skulle få dannet en lejr i Odense, og man fandt også, at det kunne være på sin plads at give fore­ningen et navn, der senere hen kunne blive lejrens navn.

Her var et punkt, hvor det var svært at blive enige, men efter at have drøftet sagen på flere møder fik man dog for­slagene reduceret til 2, nemlig ''Sct. Knud'' og ''Huma­nitas'', og af disse blev på mødet den 6. september 1906 ''Sct. Knud'' det foretrukne.

  At drøfte lejrproblemer på møderne var jo næsten en umulighed, når nogle af medlemmerne endnu ikke var patriarker, og da man trods alt måtte regne med, at det endnu kunne vare et stykke tid, inden den nye lejr blev en realitet, be­gyndte man at lade disse brødre søge optagelse i lejr nr. 2, Knud Lavard, med hvilken man havde aftale om tilbagebetaling af gebyrerne. Da man opnåede lignende aftaler med lejr nr. 1, Valdemar og med lejr nr. 4, Skjalm Hvide, og da foreningens medlemstal på dette tidspunkt (december 1906) var nået op på 22, noteredes det med tilfredshed i protokollen, at man herefter vil få foreningens møder bekendtgjort i O.F. bladet, ''Haand og Hjerte'', og man besluttede for første gang at feste.

Hvor forhåbningsfuldt man så på det hele fremgår tyde­ligt af protokollen for mødet den 7. marts 1907, hvor det hedder: ”Patriark L. P. Hansen gjorde opmærksom på, at fore­ningen snart var stærk nok til at starte lejren, og udviklede den pekuniære side af spørgsmålet. Patr. L. P. Hansens

''Udvikling af den pekuniære side'' er desværre ikke refere­ret nærmere, men det ville have været interessant at kende den, for foreningens samlede formue angives samme aften at være 579 kr. og 15 øre.

Går man ud fra, at sjælen i foretagendet var en lille, men meget interesseret kreds, gætter man ikke helt forkert, for li­ge fra foreningens start giver forhandlingsprotokollen bevi­set for, at det var svært at opretholde en antagelig mødepro­cent til trods for, at udeblivelse fra møderne straffedes med bøder.

I mødet den 13. juni indskærpede formanden på ny, at medlemmerne må møde mere flittigt og vise større interesse særlig nu, ''da det påtænkes at oprette lejren i nær fremtid. ''  Man vil i den anledning indvarsle til vigtigt møde i den kommende måned.

På dette møde (7. juli 1907) vedtog man ''at forespørge broder Stor Sire, hvorledes betingelserne ville blive fra ham om op­rettelsen af en lejr i Odense. ''

Man måtte imidlertid væbne sig med tålmodighed, for broder Stor Sire Petrus Beyer var på rejse til Island, og sagen skulle igennem Stor Logens lovudvalg. Men efter Stor Loge mødet i 1908 forelå Stor Logens svar ved mødet den 3. september, og det gik ud på, at man undtagelsesvis gik med til ''at den­ne forening startede en lejr med 40 medlemmer og henstille­de, at man undersøgte, hvad det ville koste at starte. ''

Den 21. november arrangeredes der et ekstramøde ''i an­ledning af Hoved Patriarkens nærværelse, ''hvor man ville blive orienteret om, hvad det ville koste at oprette lejren. Hoved Patriarken anbefalede på det varmeste at danne lejren og anslog, at udgifterne ved dens oprettelse ville andrage ca. 1.000 kr.

Den omtalte HP har sikkert været Th. Dannemand-­Nielsen, idet det oplyses, at man samme aften bestilte de nødvendige kapper og regalier hos ham.

Man ville søge at få fribrevet til at gælde fra januar 1909, hvad der dog strandede på, at man endnu i februar ikke hav­de fået samlet alle afgangskortene.

Underskriverne på fribrevet skulle være foreningens 7 før­ste medlemmer. Som mødeaften bestemte man indtil videre den 2. fredag i måneden.

Som vederlag til Loge nr. 5 Fyen for ''Husleie og Gasbe­lysning'' havde man hidtil betalt 10 kr. årlig, men som lejr var man villig til at give noget mere, og man forhøjede flot afgiften til 100 kr. årlig.

Da man ikke havde nogen, der kunne spille på orgelet, anskaffede man for 25 kr. en ''Harmonista'', så enhver ved hjælp af dette apparat kunne sættes til at traktere orgelet. Man var også indstillet på straks at anskaffe dragter til II grad, men måtte opgive det af økonomiske grunde.

Den 4. februar 1909 afholdtes der nomination, og på det efterfølgende møde valgtes br. DDSS C.F.V. Lund til HP. Til YP var nomineret patr. M. Sørensen og J. Hansen, men da begge fik lige mange stemmer, udsattes denne sag til næ­ste møde, hvor patr. J. Hansen blev valgt.

Lejr nr. 5, Sct. Knud’s første embedsmandsstab kom herefter til at se sådan ud:

 

 Hovedpatriark  Patriark  C.F.V. Lund
 1. Høvedsmand  Patriark  L.P. Hansen
 Ypperstepræst  Patriark  J. Hansen
 Skriftfører  Patriark  L. Justesen
 Kasserer  Patriark  Th. Tømmerup
 Regnskabsfører  Patriark  Chr. Schmidt
 2. høvedsmand  Patriark  S. Mortensen

 

Institueringen af den nye lejr fastsattes til lørdag den 27. marts. Til festudvalg udnævntes patr. Chr. Schmidt, L. Ju­stesen og L. P. Hansen.

 

Foreningens sidste møde afholdtes den 18. marts 1909. Man drøftede her festarrangementet og vedtog blandt an­det, at alle festdeltagerne skulle være foreningens gæster.

Man ønskede, at embedsmændene fra lejr nr. 2 Knud La­vard skulle foretage gradearbejdet efter institueringen, og forespurgte Stor Logen, om den kunne tænke sig at betale disse embedsmænds rejseudgifter. Det kunne den ikke, men så vedtog foreningen at betale selv.

Man var således yderst flotte på det, idet fore­ningens samlede formue denne sidste mødeaften kun var 509 kr. og 1 øre.

 

Instituering

 

Endelig - den 27. marts 1909 - oprandt den store dag, hvor alt var i orden til instituering af Lejr nr. 5, Sct. Knud.

Kl. 14.30 samledes man i logesalen, hvor Stor Logens embedsmænd med br. Stor Sire Petrus Beyer i spidsen var rede til at påbegynde den højtidelige handling.

De 7. patriarker, der havde ansøgt om fribrevet: C.F. V. Lund, J. Hansen, L.P. Hansen, L. Justesen, M. Sørensen, H. Buseh og W. Ebling trådte frem for br. Stor Sire, der oplæste fribrevet og overrakte det til patriark C.F. V. Lund.

Derefter gik man over til installering af de valgte embeds­mænd:

 

 Hovedpatriark  Patriark   C.F.V. Lund
 1. Høvedsmand  Patriark   L.P. Hansen
 Ypperstepræst  Patriark   J. Hansen
 Skriftfører  Patriark   L. Justesen
 Kasserer  Patriark   Th. Tømmerup
 Regnskabsfører  Patriark   Chr. Schmidt
 2. Høvedsmand  Patriark   S. Mortensen

 

Nu holdt broder Stor Sire festtalen, men desværre nævner protokollen intet om, hvad han sagde ud over, at han i varme ord til lejren ønskede den held og lykke i fremtiden.

HP, C.F. V. Lund takkede for de gode ønsker og gav ordet til HP, Th. Dannemand-Nielsen, der som gave fra lejr. nr. 2 Knud Lavard overbragte en hammer med tilhørende ''pude''. Derefter gratulerede repræsentanter fra Canton nr. l, Excelsior og repræsentanter fra andre lejre, loger og rebekkaloger.

Embedsmændene fra lejr nr. 2 Knud Lavard overtog nu stolene, og man gik over til optagelse af 8 nye patriarker.

Hermed var programmet dog endnu ikke udtømt, idet man derefter tildelte både II og III grad til patriark P. N. Peter­sen fra Bogense - og de 8 patriarker, man lige havde optaget, fik deres II og III grad ved samme lejlighed.

 

Hvor længe man var om at afvikle dette kæmpeprogram, nævner den yderst tynde protokol intet om, og om den efter­følgende festlighed har skriftføreren kun at berette: ''Efter endt højtidelighed samledes patriarkerne til festmåltid i logens loka­ler, hvor den nye lejr var vært, og hvor der blev holdt mange hjertelige taler, ikke mindst til ære for lejr nr. 5 Sct. Knud. ''

Kilde: Lejr nr. 5 Sct. Knuds festskrift 1909-2009